Dat Gnadenbild

Om dewe Moartendall,

do weht en warmer Wond,

do weecht en arme Motter

om Schuuß ihr dudes Kond.

Kalt bläst de Wond lo owen

iwwer dat Aafelland.

Lei innen fleachtet de Joster

im de Kerch e joldenesch Band

De Hecken stohn om Glanze,

de Beeren funkeln rud

on dronnen weecht de Motter

ihr Lewstes on de Dud.

Om dewe Moartendall,

do weht en warmer Wond,

do spiren all, de beden,

be seeß de Tränen säin.

 

 

Das Gnadenbild

Im tiefen Martertale,

da weht ein warmer Wind.

Da wiegt eine arme Mutter

im Schoße ihr totes Kind.

Kalt bläst der Wind da droben

über das Eifelland,

da drunten flicht der Ginster

ums Kirchlein ein golden Band.

Die Hecken stehn im Glanze,

die Beeren funkeln rot.

Und drinnen wiegt die Mutter

ihr Liebstes in den Tod.

Im tiefen Martertale,

da weht ein warmer Wind,

da spüren alle Beter,

wie süß die Tränen sind.

Quelle: Maria Martental, 1952, Text von Peter Kremer (1901-1989 in Kaisersesch), Wohnorte: Bernkastel/Kaisersesch

Übersetzung in Millebaacher Platt: Rolf Peters

 

Zwischen Ulmen und Kaisersesch

Mottasprooch

 
Eifel-, Efel-, Afeltien,
oft vaschieden, imma schien.
Önn buntjesprenkelt Mottasprooch,
staht nua enn kaanem Weatabooch.
Dä Rahme säimt nett nua datt Bildje,

hählt leij enn Bochs, treijft loh'e Milltje.
Jekoaat, jeseijt unn afjeschäppt,

die Afeltien seijn flott bekäppt.
Dä Kopp jerannt jett meest önn Beijs,
datt kitt davon, hal die Schaweijs.
Kabölz jeschloh, ött jung ze hottesch,
datt fählt ma noch, jeff nua nett roppesch.
Dämm Laye Pitta jeht'et groopesch,
datt Soppendöppen vill'ze loopesch.
Kanns deijna Motta äada jenn,

hout owend jing'et on'd Jeschmänn.
Dä Schmand jeschäppt, dä Bouch vajoddat,
bumsdesch Peijn, Schabou jefoddat.
Die Pänzja zörjen hotz unn ha,
jeleijch hellt eijch dä Däeijfänka.
Enn klaane Panz, önn kleene Stitz,
heut spricht man auswärts - von den Kids.

Wellnes, Patchwork, amused,
nua noch Denglesch - esch honn reed.

Manfred Dietzen